POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

2. září 2021

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 9. září 2021 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 2/2021
5.2 Rozpočtové opatření č.j. 3/2021
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,Sportovní,rozš.kNN,Bílek“)
– realizace investiční akce Sběrný dvůr Josefov
– pomoc obcím postižených tornádem
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé, mj.
– záležitosti cyklostezek v k.ú. Josefov u Hodonína
– záležitosti DSO Region Podluží a Mikroregion Hodonínsko
– nabídka ke členství do spolku Naše odpadky
– volby do PS Parlamentu ČR
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 2. září 2021
sňato: 9. září 2021

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI