POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

14. října 2021

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 21. října 2021 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 5/2021
– Rozpočtové opatření č.j. 6/2021
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– příspěvek na provoz IDS-JMK na rok 2022
– smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Sběrný dvůr, Josefov“
7. Projednání žádostí a stížností
8. Různé, mj.
– Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2021
– Soutěž ve sběru tříděného odpadu
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Vyvěšeno: 14. října 2021
Sňato: 21. října 2021

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI