POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. března 2022

Zasedání se bude konat v pondělí dne 14. března 2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 9/2021
5.2 Návrh rozpočtu obce Josefov na rok 2022
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,příp.kNN,Jančaříková“)
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,rozš.kNN,Bartík/181“)
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,Sklepy,rozš.kNN,Bílík“)
– veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
– smlouva na zajištění služeb GDPR
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost ZŠMŠ Prušánky o finanční dar
– žádost Zdravotní klaun, o.p.s. o finanční dar
8. Různé, mj.
– zpráva z inventury majetku a finanční kontroly
– realizace investic a oprav v roce 2022
– soutěž ve sběru tříděného odpadu
– záležitosti kulturně-společenských a sportovních akcí
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 7. března 2022
sňato: 14. března 2022

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI