POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

7. září 2022

Zasedání se bude konat ve středu dne 14. září 2022 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
5.1 Rozpočtové opatření č.j. 2/2022
5.2 Rozpočtové opatření č.j. 3/2022
5.3 Rozpočtové opatření č.j. 4/2022
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,Za Dvorem,rozš.kNN,Ha“)
– smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,rozš.kNN,Synek,K/40/3“)
– vnitřní organizační směrnice obce Josefov-Směrnice pro zpravování účetnictví
– spolufinancování sociálních služeb ORP Hodonín
– nabídka pozemků v k.ú. Josefov ke koupi
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost TJ Sokol Josefov změnu času tréninků na KD
– žádost p. Stanislava Finka o pronájem veřejného prostranství za účelem provozování zábavných atrakcí na hody
8. Různé, mj.
– realizace investiční akce Dětské hřiště, Josefov
– záležitosti cyklostezky na Prušánky
– volby do zastupitelstva obce
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 7. září 2022
sňato: 14. září 2022

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI