POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

1. června 2023

Zasedání se bude konat ve čtvrtek dne 8. června 2023 v 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Projednání Závěrečného účtu obce Josefov za rok 2022
– Projednání Účetní závěrky obce Josefov za rok 2022
– Rozpočtové opatření č.j. 1/2023
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– smlouva o spolupráci zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se spol. EKO-KOM
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,rozšížení kNN, Tománek“)
– smlouva o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,rozš.kNN,Synek,K/181“)
– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. EG.D („Josefov,rozš.kNN,Šindarová,K/142“)
– smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Modernizace veřejného osvětlení v obci Josefov, ul. Hlavní“
– smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Josefov – Prušánky, k.ú. Josefov“
– výběr zhotovitele akce Modernizace veřejného osvětlení v obci Josefov, ul. Hlavní
– výběr zhotovitele akce Projektová dokumentace cyklostezky Josefov – Prušánky, k.ú. Josefov
– výběr zhotovitele akce Kontejnery pro sběrný dvůr Josefov
– veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obcí Josefov na spolufinancování sociálních služeb s městem Hodonín
– provádění přezkumu hospodaření obce Josefov na rok 2023
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost nemocnice TGM Hodonín o finanční dar
– žádost Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín o finanční dar
– žádost Oblastní spolek Červeného kříže Hodonín o finanční dar
– žádost EG.D o odkup části pozemků 252/1 a 822/1 v k.ú Josefov u Hodonína z důvodu záměru rozvoje distribuční sítě v obci
8. Různé, mj.
– zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2022
– záležitosti cyklostezky
– realizace investic a oprav v roce 2023 a dotace pro obec v roce 2023
– Josefovské krojované hody
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 1. června 2023
sňato: 8. června 2023

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI