POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

6. prosince 2023

Zasedání se bude konat ve středu dne 13. prosince 2023 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
4. Kontrola plnění minulého usnesení
5. Rozpočtové hospodaření obce
– Rozpočtové opatření č.j. 6/2023
– Rozpočtové provizorium obce Josefov na r. 2024
– Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov na r. 2024 – 2027
6. Smluvní a majetkoprávní vztahy, procesní a organizační záležitosti
– smlouvy a dohody
– Dodatek č. 4 ke smlouvě o převzetí odpadů na překladiště Skládka Hraničky Mutěnice
– Dodatek č. 15 ke smlouvě za uložení odpadu se Skládka Hraničky Mutěnice
– Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
– Smlouvy o pachtu vodního díla a zajištění jejího provozování s Vak Hodonín, a.s.
– Obecně závazná vyhláška obce Josefov č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
– Obecně závazná vyhláška obce Josefov č. 2/2023, o místním poplatku ze psů
– prodej pozemku obce p.č. 783/13 v k.ú. Josefov u Hodonína
– Smlouva o koupi drtiče na kompostování s obcí Mutěnice
– dílčí inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
7. Projednání žádostí a stížností, mj.
– žádost o finanční dar na r. 2024 Malovaný kraj Břeclav
– žádost o finanční dar na r. 2024 Sokol Josefov
8. Různé, mj.
– záležitosti DSO Region Podluží
– záležitosti cyklostezky
– vodné ve vinných sklepech
9. Diskuse
10. Závěr

S pozdravem
Mgr. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

vyvěšeno: 6. prosince 2023
sňato: 13. prosince 2023

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI