POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

31. srpna 2012

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se bude konat v pátek dne 7. září 2012 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– smlouvy o zřízení věcného břemene s JMK
– záměru obce č. 2/2012 – pronájem pozemků
– záměru obce č. 3/2012 – výpůjčka pozemků
5. Schválení rozpočtového opatření č.j. 3/2012
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
S pozdravem
Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI