POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov

10. prosince 2012

Které se bude konat v pondělí dne 17. prosince 2012 v 19.00 hodin v sále Kulturního domu obce Josefov.

Navrhovaný program:

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola plnění minulého usnesení
4. Schválení
– smluv a dohod
– Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
– Vnitřní organizační směrnice obce Josefov
– inventarizační komise
– komise pro provedení finanční kontroly
– neinvestičního příspěvku na žáky obci Prušánky
– avíz k úhradě Regionu Podluží
– záměru obce č. 4/2012 – prodej pozemku
– příspěvku DSO Mikroregionu Hodonínsko na r. 2013
– příspěvku DSO Regionu Podluží na r. 2013
5. Schválení
5.1 Rozpočtového opatření č.j. 4/2012
5.2 Rozpočtového opatření č.j. 5/2012
5.3 Rozpočtového opatření č.j. 6/2012
5.4 Rozpočtového opatření č.j. 7/2012
5.5 Rozpočtového výhledu obce Josefov na r. 2014 – 2016
5.6 Rozpočtového provizoria obce Josefov na r. 2013
6. Projednání žádostí a stížností
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

S pozdravem

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI