Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky

14. ledna 2013

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů…

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuji

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1., volební okrsek a sídlo volebního okrsku:

Okrsek č. 1 – Kulturní dům, Hlavní 131

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou nejpozději tři dny před dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

V Josefově dne 14. ledna 2013

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI