Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

25. září 2012

Pro volby 12. a 13. 10. 2012

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuji

Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční

dne 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1., volební okrsek a sídlo volebního okrsku:

Okrsek č. 1 – Kulturní dům, Hlavní 131

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou nejpozději tři dny před dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

V Josefově dne 25. září 2012

Bc. Vojtěch Pospíšil, v.r.
starosta obce

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI