Vydání nového řidičského průkazu – prvopis

Pro vydání nového řidičského průkazu – prvopis (absolvent odborných zkoušek o řidičská oprávnění k řízení motorových vozidel) potřebujete:
  • vyplněnou a podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze stáhnout z internetu)
  • originál žádosti o řidičské oprávnění se záznamem o zkoušce u žadatele, který absolvoval odborné zkoušky mimo region trvalého pobytu včetně lékařského posudku
  • 1x foto 3,5 cm x 4,5 cm, čelní pohled, bílé nebo světle modré či světle šedé pozadí
  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas)
Přehled správních poplatků:
výměna řidičského průkazu dle lhůt zákona bez poplatku
rozšíření nebo prvopis řidičského průkazu 50,-
ztráta, poškození nebo odcizení řidičského průkazu 50,-
změna údajů (změna jména, bydliště) 50,-
mezinárodní řidičský průkaz 50,-
osvědčení profesní způsobilosti řidiče 200,-
ztráta nebo rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče 200,-
výdej řidičského průkazu typu „Blesk“(do 5 pracovních dnů) 500,-
výpis z karty řidiče, výpis bodového hodnocení 15,- (za započatou stránku)
paměťová karta k digitálnímu tachografu 700,-
Platnost stávajících řidičských průkazů (všechny typy průkazů):
  • řidičské průkazy vydané do 30. 6. 1964 jsou neplatné, jejich platnost byla ukončena k 31.12. 2002
  • řidičské průkazy, vydané od 1.7. 1964 jsou nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie
Postupná výměna ŘP je časově rozložena v následujících termínech:
Řidičské průkazy vydané Povinná výměna do:
1.7. 1964 – 31.12. 1993 31.12. 2007
1.1. 1994 – 31.12. 2000 31.12. 2010
1.1. 2001 – 30.04. 2004 31.12. 2013
Povinná lékařská prohlídka
  • u profesionálních řidičů do věku 50ti let každé dva roky, nad 50 let každoročně
  • u profesionálních řidičů je podmínkou získání zdravotní způsobilosti řidiče u praktického lékaře dopravně psychlogické a neurologické vyšetření, které si hradí řidič, je povinen se podrobit tomuto vyšetření nejpozději do 31.12. 2007. Toto vyšetření je nutné dále absolvovat při dovršení věku 50 let a dále každých 5 let.
  • u ostatních řidičů nejdříve 6 měsíců před dovršením věku 60, 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let každé 2 roky

Doklad o zdravotní způsobilosti je povinen výše uvedený řidič mít s sebou ve vozidle.
Řidičský průkaz se vydává podle vzoru Evropských společenství na dobu 10 let. Systém je řešen centralizovaným způsobem a jelikož výroba průkazů probíhá ve Státní tiskárně cenin, nejsou průkazy vydávány na počkání, vyřízení trvá cca 20 dní.
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu se vydává náhradní doklad. Platnost tohoto dokladu je 30 dnů, a to pouze na území ČR. Náhradní doklad je vydáván bez poplatku.
Průkaz je nutno převzít osobně, lze jej převzít v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Při vydání řidičského průkazu se současně odevzdává stávající řidičský průkaz nebo náhradní doklad.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI