Výměna občanských průkazů

Dnem 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 2003 (tj. růžovo-modrá kartička, fotografie nalepená), i když je uvedena doba platnosti „bez omezení“.

Žádost o vydání občanského průkazu můžete podávat již nyní, nejpozději však do 30.11.2008, předejdete tak náporu u přepážky v posledních dnech stanovené lhůty. Výměna je bez správního poplatku. Předložíte dosavadní občanský průkaz, 1 ks fotografie ze současné doby a v případě zápisu nepovinných údajů (tj. vysokoškolský titul, děti do nabytí zletilosti, manžel-ka) předložíte doklady osvědčující skutečnosti (VŠ diplom, RL dětí, OL).

Pokud v zákonem stanovené lhůtě neprovedete výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (tj. růžovo-modrá kartička), dopouštíte se přestupku, kdy vám může být uložena pokuta až do 10 000 Kč.

Upozorňujeme, že výměna se netýká občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (tj. zelená kartička, fotografie a podpis neskenován), které byly vydány ve stanové době.

Občanské průkazy vydané občanům narozeným před 1.1.1936 zůstávají i nadále v platnosti, pokud není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Pro děti od narození již také cestovní pasy s biometrickými údaji

Dnem 25. dubna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, včetně zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 140/2008 Sb., tj. od 25. dubna 2008, lze podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji i pro občana mladšího 5-ti let. Cestovní pas je vyhotoven ve lhůtě 30 dnů s dobou platnosti na 5 let, správní poplatek 100,- Kč. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, dosavadní cestovní pas dítěte (pokud nevlastní, předloží doklad o státním občanství ČR, který vyřídí na matrice dle místa trvalého pobytu – pro obec Josefov – Obecní úřad Prušánky. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR pro nezletilého do 18-ti let podává jeho zákonný zástupce, tj. jeden z rodičů se svým občanským průkazem a doklady:

  • rodný list dítěte
  • oddací list rodičů
  • rodné listy rodičů
  • popř. další doklady osvědčující občanství ČR (rodné listy prarodičů)
  • správní poplatek 100,- Kč

Žádost s doklady se postupuje k vyřízení Krajskému úřadu Brno, doba vyřízení je zhruba 2 – 3 týdny, proto je třeba žádat o tento doklad v dostatečném předstihu).

Fotografie se nepřikládá, dítě vyfotí pracovnice u přepážky Městského úřadu Hodonín.

I nadále je možno dítěti mladšímu 15-ti let vystavit cestovní pas bez strojově čitelných údajů (tzv. rychlovka) s dobou platnosti na 6 měsíců, správní poplatek 1000,- Kč, zákonný zástupce předloží příslušné doklady a 2 fotografie dítěte.

Před nadcházející turistickou sezonou lze aktuální informace o cestách do zahraničí získat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz.

Cestování dětí do zahraničí již snadněji

Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, a touto výše uvedenou právní úpravou se umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče (do stávajícího i do nového). Na základě tohoto zápisu mohou děti do 10ti let překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány. Pokud jsou děti v dosavadním cestovním pase rodičů již zapsány, mohou s rodičem překročit státní hranice do věku 15ti let.

K provedení zápisu dítěte je nutné předložit vyplněnou žádost, cestovní pas rodiče a rodný list dítěte (správní poplatek za každý zápis činí 50,- Kč). Tento zápis se provádí na Městském úřadu Hodonín, Národní třída 25 (hlavní světelná křižovatka).

Upozornění – po vstupu České republiky do schengenského prostoru trvá povinnost občanů při překročení státní hranice ČR mít s sebou k prokázání totožnosti – cestovní doklad nebo občanský průkaz.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud dítě není zapsáno v cestovním dokladu rodiče, musí mít vlastní cestovní doklad.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI